Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2015 o uznaní ministerstva životného prostredia teritória Nunavut v súlade s článkom 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1850, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov