Решение на Комисията от 26 октомври 2015 година за признаване на Министерството на околната среда на територия Нунавут в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1850 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти