Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2082 z 28. novembra 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 7481] (Iba nemecké znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)