Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2019/2082, 28. november 2019, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud puuvilla LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete turulelaskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7481 all) (Ainult saksakeelne tekst on autentne) (EMPs kohaldatav tekst)