Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9632 — E.ON/Berliner Stadtwerke/Tegel Energie) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2019/C 398/06