Komisijos Igyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1953 2019 m. lapkričio 25 d. dėl asignavimų, perkeltų iš 2019 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi