Förstainstansrättens dom av den 20 februari 2001 i mål T-112/98: Mannesmannröhren-Werke AG mot Europeiska gemenskapernas kommission (Talan om ogiltigförklaring — Konkurrens — Beslut om begäran om upplysningar — Viten — Rätt att vägra avge ett svar som innebär ett erkännande av en överträdelse — Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna)