Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 februari 2001 in zaak T-112/98: Mannesmannröhren-Werke AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Beroep tot nietigverklaring — Mededinging — Beschikking houdende verzoek om inlichtingen — Dwangsom — Recht om antwoord te weigeren dat erkenning van inbreuk inhoudt — Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden)