Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2012 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/161 για τη θέσπιση εξαίρεσης de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα, όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του