Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1262 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη χρήση κόπρου εκτρεφόμενων ζώων ως καυσίμου σε μονάδες καύσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$