Apstiprināšanas pieteikuma publikācija attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumiem, kas nav maznozīmīgi, saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 2020/C 298/15