Регламент (ЕС) 2020/1693 на Европейския парламент и на Съвета от 11 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в същия регламент (текст от значение за ЕИП)