Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2491/81 της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη