Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 4 juni 2019$