Υπόθεση C-484/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 9ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Općinski sud u Novom Zagrebu (Κροατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ibrica Zulfikarpašić κατά Slaven Gajer [Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 805/2004 — Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις — Απαιτήσεις για την πιστοποίηση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου — Έννοια του όρου «δικαστήριο» — Συμβολαιογράφος ο οποίος εξέδωσε διαταγή εκτελέσεως επί τη βάσει «εγγράφου το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη» — Δημόσιο έγγραφο]