Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8870 — E.ON/Innogy) (Текст от значение за ЕИП.)