Mål C-688/18: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 februari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgarien) – brottmål mot TX och UW (Begäran om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Direktiv (EU) 2016/343 – Oskuldspresumtion och rätt att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden – Artikel 8.1 och 8.2 – Villkor som enligt nationell lagstiftning ska vara uppfyllda för att rättegång ska kunna hållas i den tilltalades utevaro – Tilltalade underlåter att inställa sig till vissa förhandlingar på grund av omständigheter som de råder över respektive inte råder över – Rätt till en rättvis rättegång)