Kohtuasi C-688/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 13. veebruari 2020. aasta otsus (Spetsializiran nakazatelen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: TX, UW (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Direktiiv (EL) 2016/343 – Süütuse presumptsioon ja õigus viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul – Artikli 8 lõiked 1 ja 2 – Riigisisestes õigusnormides tagaselja kohtulikule arutamisele seatud tingimused – Süüdistatavate ilmumata jätmine teatavatele kohtuistungitele süüdistatavatest olenevatel või mitteolenevatel põhjustel – Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele)