Дело C-688/18: Решение на Съда (шести състав) от 13 февруари 2020 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд — България) — Наказателно производство срещу TX, UW (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива (ЕС) 2016/343 — Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство — Член 8, параграфи 1 и 2 — Предвидени в национална правна уредба условия, при които процесът може да се проведе в отсъствието на обвиняемия — Неявяване на обвиняемите в някои от съдебните заседания било поради зависещи, било поради независещи от тях причини — Право на справедлив съдебен процес)