Komission delegoitu asetus (EU) 2018/967, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta maksumääräaikojen noudattamatta jättämisen ja menoilmoitusten laatimisessa sovellettavien valuuttakurssien osalta