Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ, Ευρατόμ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1552/89, για την εφαρμογή της απόφασης 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ, σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων