Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9715 — PCG/PCC/JV) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 96/01