Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8498 — Toray/Mitsui/Soda) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )