Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – En ny europeisk strategi för att hantera misslyckade företagssatsningar och insolvens” – COM(2012) 742 final och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden” COM(2012) 744 final – 2012/0360 (COD)