Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9665 — Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 56/06