Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/405 на Комисията от 16 март 2020 година за определяне на механизмите относно докладите за качеството и тяхното съдържание, които трябва да се предават съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства (текст от значение за ЕИП)