Υπόθεση T-136/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019 — Kuota International κατά EUIPO — Sintema Sport (K) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης K — Απόλυτος λόγος ακυρότητας — Κακή πίστη — Άρθρο 59, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)