Υπόθεση T-152/20: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2020 — BSH Hausgeräte κατά EUIPO (Home Connect) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Home Connect – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Αρκούντως άμεση και συγκεκριμένη σχέση με τα προϊόντα τα οποία αφορά η αίτηση καταχωρίσεως σήματος – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 2017/1001»)