Sprawa T-401/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2009 r. — Bactria przeciwko Komisji