Avtal EG-Kanada om civil luftfartssäkerhet *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))