EK un Kanādas nolīgums par civilās aviācijas drošību *** Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādu par civilās aviācijas drošību (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))