EB ir Kanados susitarimas dėl civilinės aviacijos saugos *** 2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kanados susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymo projekto (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))