73/429/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 1973 περί της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας