Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 17ης Σεπτεμβρίου 2019