Mål C-212/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Mureș – Rumänien) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Insolvensförfaranden — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Artikel 4 — Verkningar enligt lagstiftningen i en medlemsstat på fordringar som inte har varit föremål för insolvensförfarandet — Förverkande av rättigheter — Fordrans karaktär av skattefordran — Saknar betydelse — Artikel 15 — Begreppet ”pågående rättegångar” — Verkställighetsförfaranden — Omfattas inte)