Дело T-690/16: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — Enrico Colombo и Corinti Giacomo/Комисия (Обществени поръчки за строителство — Процедура за възлагане на обществени поръчки — СИЦ в Испра — Строителство и поддръжка на водопроводни тръби и отоплителни/охладителни подстанции — Отхвърляне на офертата на оферент — Жалба за отмяна — Искане за обезщетение — Задължение за мотивиране)