Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1870 на Комисията от 7 ноември 2019 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества ерукова киселина и циановодородна киселина в определени храни (Oфициален вестник на Европейския съюз L 289 от 8 ноември 2019 г.)