Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 100/2015, της 30ής Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) και του παραρτήματος XIII (Μεταφορές) της συμφωνίας ΕΟΧ [2016/1283]