Sag C-769/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 12. marts 2020 — Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle mod SJ og Ministre chargé de la Sécurité sociale (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – social sikring af vandrende arbejdstagere – forordning (EF) nr. 883/2004 – artikel 5, litra b) – forhøjelse af satsen for alderspension – hensyntagen til en ydelse udbetalt i en anden medlemsstat for opfostring af et handicappet barn – princippet om ligestilling af de faktiske forhold)