Дело C-769/18: Решение на Съда (осми състав) от 12 март 2020 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle/SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale (Преюдициално запитване — Социално осигуряване на работниците мигранти — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 5, буква б) — Увеличаване на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст — Вземане предвид на паричната помощ за отглеждане на дете с увреждане, получавана в друга държава членка — Принцип на приравняване на факти)