Дело C-244/07: Решение на Съда (шести състав) от 13 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/50/ЕО — Оперативна съвместимост на трансевропейската високоскоростна железопътна система и на трансевропейската конвенционална железопътна система — Нетранспониране в определения срок)