Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EL) nr […/…] tõhusa kohaldamise eesmärgil (uuesti sõnastatud)