Mål C-247/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen – Finland) – utlämningsförfarandet avseende Denis Raugevicius (Begäran om förhandsavgörande — Medborgarskap i Europeiska unionen — Artiklarna 18 och 21 FEUF — Begäran till en medlemsstat från ett tredjeland angående utlämning av en unionsmedborgare som är medborgare i en annan medlemsstat och har utnyttjat rätten till fri rörlighet i den första medlemsstaten — Begäran som ingetts i syfte att verkställa en frihetsberövande påföljd och inte för lagföring — Förbud mot utlämning som endast tillämpas för medborgare i medlemsstaten — Begränsning av den fria rörligheten — Rättfärdigandegrund som avser att förhindra att personer som har begått brott undgår straff — Proportionalitet)