Mål C-2/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Litauen) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Begäran om förhandsavgörande – Gemensam jordbrukspolitik – Gemensam organisation av marknaden – Mjölk och mjölkprodukter – Förordning (EU) nr 1308/2013 – Artikel 148.4 – Avtal om leverans av obehandlad mjölk – Fri förhandling om priset – Bekämpande av otillbörliga handelsmetoder – Förbud att betala olika priser till producenter av obehandlad mjölk som tillhör en grupp, vilka indelats utifrån den kvantitet obehandlad mjölk som säljs per dag och att utan grund sänka priset)