Дело C-2/18: Решение на Съда (втори състав) от 13 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Литва) — Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика — Обща организация на пазарите — Мляко и млечни продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 148, параграф 4 — Договор за доставка на сурово мляко — Свободно договаряне на цените — Борба с нелоялните търговски практики — Забрана за заплащането на различни цени на производители на сурово мляко, спадащи към една група, съставена в зависимост от продаваното на ден количество, и за необосновано намаляване на цените)