Дело C-571/17 PPU: Решение на Съда (пети състав) от 22 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу Samet Ardic (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Процедури за предаване между държавите членки — Условия за изпълнение — Случаи, при които изпълнението може да бъде отказано — Член 4а, параграф 1, въведен с Рамково решение 2009/299/ПВР — Заповед за арест, издадена за целите на изпълнението на наказание лишаване от свобода — Понятие за „съдебен процес, вследствие на който е постановено решението“ — Обхват — Лице, осъдено с влязла в сила присъда на наказание лишаване от свобода в производство, в което е участвало — Наказание, изпълнението на което впоследствие е отложено при определени условия — Последващо производство, в което поради неизпълнение на условията е постановено изтърпяване на отложената част от наказанието — Производство относно изтърпяване на отложеното наказание, проведено в отсъствието на заинтересованото лице)