Europa-Parlamentets ændringer af 23. oktober 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))