Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/453 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα σιδηροδρομικά προϊόντα, που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος