Υπόθεση T-494/19: Προσφυγή της 7ης Ιουλίου 2019 — CupoNation κατά EUIPO (Cyber Monday)