Дело C-105/19: Определение на Съда (шести състав) от 23 май 2019 г. (преюдициално запитване от Monomeles Protodikeio Serron — Гърция) — WP/Trapeza Peiraios AE (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13/ЕИО — Правомощия и задължения на националния съд — Заповедно производство — Уважаване на възражението срещу заповедта за изпълнение — Липса на достатъчно точни сведения за фактическия и правния контекст на спора в главното производство, както и за причините, поради които е необходим отговор на преюдициалния въпрос — Явна недопустимост)